Siedziba główna: ul. Pomorska 9, Wejherowo, Filia: oś. Fenikowskiego, Wejherowo

tel/fax: 58 677 53 52 :: Facebook

Już od 15 lat dbamy o Twoje zdrowie

Pielęgniarki rodzinne

 • Maria Dąbrowska pielęgniarka rodzinna tel. 502 419 807
 • Regina Kalkowska pielęgniarka rodzinna tel. 502 419 803
 • Maria Klimek pielęgniarka rodzinna tel. 502 419 805
 • Anna Łuczak pielęgniarka rodzinna tel. 509 731 398
 • Adriana Okrój pielęgniarka rodzinna tel. 502 419 806
 • Danuta Szrajer pielęgniarka rodzinna tel. 502 419 904
 • Alicja Żywicka-Słomińska pielęgniarka rodzinna tel. 507 168 053

Kompetencje pielęgniarki środowiskowo/rodzinnej

ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, wybrana przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną, nad świadczeniobiorcą w zakresie:

 1. promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
 2. świadczeń pielęgnacyjnych;
 3. świadczeń diagnostycznych;
 4. świadczeń leczniczych;
 5. świadczeń rehabilitacyjnych.

Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, obejmując opieką:

 1. zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku, z wyłączeniem noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia;
 2. osoby niepełnosprawne.

W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarka POZ współpracuje z:

 1. lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze;
 2. pielęgniarką POZ środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną;
 3. położną POZ;
 4. pielęgniarką opieki długoterminowej domowej;
 5. innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych;
 6. przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia;
 7. rodziną (opiekunami) świadczeniobiorcy.

Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują:

 1. rozpoznawanie, ocenę i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym u świadczeniobiorców;
 2. rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych świadczeniobiorców;
 3. prowadzenie edukacji zdrowotnej;
 4. prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia;
 5. monitorowanie rozwoju dziecka zgodnie z odrębnymi przepisami;
 6. realizację programów zdrowotnych i profilaktyki chorób;
 7. prowadzenie działań profilaktycznych u świadczeniobiorców z grup ryzyka zdrowotnego;
 8. organizację grup wsparcia;
 9. profilaktykę chorób wieku rozwojowego;
 10. 10) edukację w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych oraz informacje o szczepieniach zalecanych.

Świadczenia pielęgnacyjne obejmują:

 1. realizację opieki pielęgnacyjnej u świadczeniobiorców w różnych stanach zdrowia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej;
 2. wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami;
 3. przygotowywanie i aktywizowanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.

Świadczenia diagnostyczne obejmują:

 1. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
 2. wykonywanie badania fizykalnego;
 3. wykonywanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę oraz interpretację;
 4. ocenę stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia;
 5. ocenę jakości życia i wydolności psychofizycznej świadczeniobiorcy;
 6. wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej;
 7. wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy;
 8. ocenę i monitorowanie bólu;
 9. ocenę wydolności pielęgnacyjno-opiekuńczej rodziny;
 10. pobieranie materiału do badań diagnostycznych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Świadczenia lecznicze, zgodnie z odrębnymi przepisami, obejmują:

 1. udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 2. podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych;
 3. zakładanie opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia;
 4. cewnikowanie pęcherza u kobiet;
 5. płukanie pęcherza;
 6. wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych;
 7. wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących się w porozumieniu z lekarzem;
 8. zdejmowanie szwów;
 9. wykonywanie inhalacji;
 10. wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna;
 11. stawianie baniek;
 12. ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych;
 13. dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego;
 14. doraźną modyfikację dawki leków przeciwbólowych, w uzgodnieniu z lekarzem i zgodnie z wykazem leków, do podawania których uprawniona jest pielęgniarka.

Świadczenia rehabilitacyjne obejmują:

 1. rehabilitację przyłóżkową w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i długotrwałego unieruchomienia;
 2. usprawnianie ruchowe;
 3. drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej;
 4. ćwiczenia ogólnousprawniające;
 5. ułożenie i przemieszczanie chorego w łóżku.