Siedziba główna: ul. Pomorska 9, Wejherowo, Filia: oś. Fenikowskiego, Wejherowo

tel/fax: 58 677 53 52 :: Facebook

Już od 15 lat dbamy o Twoje zdrowie

Położne rodzinne

 • Arleta Urbańska-Kin położna rodzinna tel. 517 704 469
 • Iwona Pieniążk położna rodzinna tel.500 469 591

Kompetencje położnej środowiskowo/rodzinnej

ZAKRES ZADAŃ POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Położna POZ realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną obejmującą:

 1. edukację w zakresie planowania rodziny;
 2. opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu;
 3. opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca  życia;
 4. opiekę w chorobach ginekologicznych;
 5. opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

W realizacji świadczeń opieki zdrowotnej położna POZ współpracuje z:

 1. lekarzem ginekologiem (położnikiem) udzielającym świadczeń specjalistycznych w zakresie jej zadań;
 2. lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze;
 3. pielęgniarką POZ;
 4. pielęgniarką POZ środowiska nauczania i wychowania;
 5. pielęgniarką opieki długoterminowej domowej;
 6. położną zatrudnioną w specjalistycznej poradni położniczo-ginekologicznej;
 7. innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami świadczeniobiorców;
 8. przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia.

Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują:

 1. edukację w zakresie prozdrowotnego stylu życia kobiety;
 2. przygotowania do porodu, z uwzględnieniem porodu rodzinnego;
 3. poradnictwo w zakresie higieny odżywiania w okresie połogu;
 4. poradnictwo w zakresie pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia;
 5. poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią;
 6. kształtowanie postaw rodzicielskich;
 7. edukację i udzielanie porad w zakresie powrotu płodności po porodzie, metod regulacji płodności;
 8. profilaktykę chorób ginekologicznych i patologii położniczych;
 9. edukację kobiety we wszystkich okresach życia w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz podejmowania działań w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego;
 10. edukację w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogą płciową;
 11. profilaktykę chorób wieku rozwojowego;
 12. edukację w zakresie szczepień ochronnych.

Świadczenia diagnostyczne obejmują:

 1. przeprowadzanie wywiadu środowiskowego/rodzinnego;
 2. monitorowanie rozwoju ciąży fizjologicznej;
 3. wykonywanie badania położniczego u kobiet;
 4. ocenę relacji rodziny z noworodkiem;
 5. monitorowanie przebiegu połogu i rozwoju noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia;
 6. obserwację i ocenę rozwoju psychoruchowego noworodka i niemowlęcia oraz adaptacji do środowiska zewnętrznego;
 7. wykonywanie pomiarów u kobiety i noworodka oraz ocenę tych pomiarów;
 8. ocenę poziomu bilirubiny w oparciu o topografię zażółcenia według schematu Kramera oraz pobieranie materiałów do testów na fenyloketonurię i hypotyreozę u noworodków;
 9. wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy;
 10. pobieranie materiału do badań diagnostycznych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Świadczenia pielęgnacyjne obejmują:

 1. planowanie, realizację i ocenę opieki pielęgnacyjnej nad:
  1. kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu,
  2. noworodkiem i niemowlęciem do drugiego miesiąca życia,
  3. kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi;
 2. przygotowanie i wspieranie rodziny w opiece świadczonej na rzecz noworodka, niemowlęcia i kobiety;
 3. przygotowanie kobiety do samoopieki i samopielęgnacji.

Świadczenia lecznicze, zgodnie z odrębnymi przepisami, obejmują:

 1. udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach,   w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 2. udzielanie pomocy położniczej i neonatologicznej w stanach nagłych do czasu przybycia lekarza;
 3. przyjmowanie porodu nagłego w warunkach domowych;
 4. zabezpieczenie naciętego lub pękniętego krocza;
 5. udzielanie pomocy w okresie laktacji;
 6. wykonywanie zabiegów leczniczych zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym:
  1. podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji domięśniowych, dożylnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych,
  2. zdejmowanie szwów,
  3. cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet, usuwanie cewnika, płukanie pęcherza,
  4. wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych,
  5. płukanie pochwy,
  6. leczenie i opatrywanie oparzeń, ran, odleżyn we współpracy z pielęgniarką POZ,
  7. wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna,
  8. ustalanie diety kobiety zgodnie z potrzebami,
  9. doraźną modyfikację dawki leczniczej leku przeciwbólowego, w uzgodnieniu z lekarzem i zgodnie z wykazem leków, do podawania których uprawniona jest położna.

Świadczenia rehabilitacyjne obejmują:

 1. ćwiczenia usprawniające w ciąży, połogu i schorzeniach ginekologicznych;
 2. wykonywanie drenażu ułożeniowego u kobiety;
 3. prowadzenie gimnastyki oddechowej, relaksacyjnej, przygotowującej do porodu oraz połogu.